Aquest any canviem la dinàmica de participació al concurs, es farà una selecció previa a partir de fotografies enviades per correu electrònic. Llegiu-vos atentament les bases.

Bases Premi Centelles 2016 
Convocatòria del LXXIV concurs de pintura
1.   Poden participar-hi els/les artistes que ho desitgin.
2.   Tema lliure i en qualsevol tècnica pictòrica.
3.   Cada concursant només pot participar amb una obra.
4.   Característiques de l’obra:
-Dimensions mínimes 60 x 60 i màximes 130 x 130 cm
- Emmarcada amb llistó no superior a 3 cm d’ample (opcional)
- No ha d’estar protegida amb vidre.
5.   Premis:
- PREMI CENTELLES: 3.000 euros, trofeu i muntatge d’una exposició al Centre d’art el Marçó vell
- Dues mencions honorífiques: trofeu.
6. L’obra que obtingui el PREMI CENTELLES quedarà en propietat de l’Ajuntament de Centelles.
7Els/les artistes guanyadors/ores hauran de recollir el guardó personalment el dia del lliurament de premis, no fer-ho suposarà la renuncia a cobrar el premi.
8.   Amb les obres seleccionades i premiades s’organitzarà una exposició al Centre d’art el Marçó vell.
9.   Lliurament de premis: diumenge 4 de setembre, a les 12 del migdia, al Centre d’art el Marçó vell .
10. Primera fase: per a l'admissió en el certamen i la participació a la selecció prèvia cada artista haurà de presentar abans del 12 de juny de 2016 la documentació següent al correu electrònic artmvell+2016@gmail.com
- Fitxa d'inscripció emplenada. Descarrega-la al següent enllaç >>
- Fotografia digital a color de l'obra presentada en format jpg o tif a 300 dpi.
- Breu currículum actualitzat amb l'activitat artística de l'autor/a.
L'organització revisarà la documentació presentada i seleccionarà aquelles obres que consideri de prou qualitat per passar a la segona fase del concurs. Cada participant rebrà, abans de finals de juny, i per correu electrònic, la resolució d'aquesta preselecció.
11.   Segona fase: Tots els/les artistes preseleccionats hauran de presentar l'obra, ja físicament, per poder optar al premi. Els lliuraments tant personals com per agència s'hauran de fer entre el 2 i el 10 de juliol de 2016 al Centre d’art el Marçó vell:
      - Adreça: carrer dels Galejadors, 2 – 08540 Centelles (Barcelona).
- Horari: feiners de 10 a 13 h, dissabtes de 19 a 21 h, diumenges i festius de 12 a 14 h i de 19 a 21 h.
- Caldrà adjuntar a l'obra la fitxa d'inscripció al concurs degudament impresa.
D'aquestes obres el jurat en seleccionarà les que cregui adequades per formar part de l'exposició i les guanyadores. Tots els/les artistes rebran un correu electrònic que els informarà de la resolució d'aquesta segona fase. L'organització es posarà en contacte amb els/les guanyadors/es, que es faran públics el dia del lliurament del premi.
12.   Exposició: del 4 de setembre al 12 d’octubre al Centre d’art el Marçó vell. Horari: dissabtes de 19 a 21 h, diumenges i festius de 12 a 14 h i de 19 a 21 h.
13.   Termini de recollida d’obres un cop finalitzada l'exposició: del 22 d'octubre al 27 de novembre al Centre d’art el Marçó vell:
 - Adreça: carrer dels Galejadors, 2 – 08540 Centelles (Barcelona).
- Horari: dissabtes de 18 a 20 h, diumenges i festius de 12 a 14 h i de 18 a 20 h.
 Les obres rebudes per agència es retornaran durant aquest període.
 Les obres no seleccionades també es podran recollir, en persona, durant l’exposició en els horaris d’obertura del Centre.
14.   Finalitzat el termini de recollida s’entendrà que l’artista renuncia a la propietat i als drets inherents a l’obra no reclamada, que   passarà a plena disposició de l’Ajuntament de Centelles.
15.   L’entitat organitzadora tindrà cura de les obres, però no es responsabilitza del seu possible deteriorament.
16.   El jurat està format per professionals de la pintura i de la crítica especialitzada.
17.   El jurat podrà declarar desert qualsevol dels premis.
18  El fet de participar en el concurs suposa acceptar plenament aquestes bases.
----------------------------------------------------------


Este año cambiamos la dinámica  de participación al concurso, se hará una selección previa a partir de fotografías enviadas por correo electrónico. Leeros atentamente las bases.

Bases Premi Centelles 2016
Convocatoria del LXXIV concurso de pintura
1.  Pueden participar los/las artistas que lo deseen.
2.  Tema libre y con cualquier técnica pictórica.
3.  Cada concursante sólo podrá participar con una obra.
4.  Características de la obra:
-  Dimensiones mínimas 60x60 y máximas 130x130 cm
-  Enmarcada con listón no superior a 3 cm de ancho (opcional)
- No deben estar protegidas con cristal.
5.  Premios:
-  PREMI CENTELLES: 3.000 euros, trofeo y montaje de una exposición en el Centre d’art el Marçó vell
-  Dos menciones honoríficas: trofeo.
6.  La obra que obtenga el PREMI CENTELLES quedará en propiedad del Ayuntamiento de Centelles.
7.  Los/las artistas ganadores/as deberán recoger el trofeo personalmente  el día de la entrega de premios, no hacerlo supondrá la renuncia a cobrar el premio.
8. Con las obras seleccionadas y premiadas se organizará una exposición en el Centre d’art el Marçó vell.
9.  Entrega de premios: domingo 4 de septiembre, a las 12 del mediodía, en el Centre d’art el Marçó vell (calle dels Galejadors, 2).
10. Primera fase: para la admisión en el certamen y la participación a la selección previa cada artista tendrá que presentar antes del 12 de junio de 2016 la documentación siguiente al correo electrónico artmvell+2016@gmail.com
- Ficha de inscripción rellenada. Descargala en el siguiente enlace >>
- Fotografía digital a color de la obra presentada en formato jpg o tif a 300 dpi.
- Breve currículum actualizado con la actividad artística del autor/a.
La organización revisará la documentación presentada y seleccionará las obras que considere de suficiente calidad para pasar a la segunda fase del concurso. Cada participante recibirá, antes de finales de junio, y por correo electrónico, la resolución de esta preselección.
11.   Segunda fase: Todos/as los/as artistas preseleccionados deberán presentar la obra, ya físicamente, para poder optar al premio. Las entregas tanto personales como por agencia se harán entre el 2 y el 10 de julio de 2016 al Centre d’art el Marçó vell:
      - Dirección: calle dels Galejadors, 2 – 08540 Centelles (Barcelona).
- Horario: laborables de 10 a 13 h, sábados de 19 a 21 h, domingos y festivos de 12 a 14 h i de 19 a 21 h.
- Habrá que adjuntar a la obra la ficha de inscripción al concurso debidamente impresa.
De estas obras el jurado seleccionará las que crea oportunas para formar parte de la exposición y las ganadoras. Todos los/las artistas recibirán un correo electrónico que les informará de la resolución de esta segunda fase. La organización se pondrá en contacto  con los/las ganadores/as, que se harán públicos el día de la entrega del premio.
12.   Exposición: del 4 de septiembre al 12 de octubre en el Centre d’art el Marçó vell. Horario: sábados de 19 a 21 h, domingos y festivos de 12 a 14 h y de 19 a 21 h.
13.   Plazo de recogida de las obras una vez finalizada la exposición: del 22 de octubre al 27 de noviembre en el Centre d’art el Marçó vell:
 - Dirección: calle dels Galejadors, 2 – 08540 Centelles (Barcelona).
- Horario: sábados de 18 a 20 h, domingos y festivos de 12 a 14 h y de 18 a 20 h.
 Las obras recibidas por agencia se retornarán durante este periodo.
 Las obras no seleccionadas también se podrán recoger, en persona, durante la exposición y en los horarios de apertura del Centre.
14.   Finalizado el plazo de recogida se entenderá que el artista renuncia a la propiedad y a los derechos inherentes a la obra no reclamada, pasando a plena disposición del Ayuntamiento de Centelles. 
15.   La entidad organizadora tendrá cuidado con las obras, pero no se responsabiliza de su posible deterioro.
16.   El jurado está formado por profesionales de la pintura y la crítica especializada.
17.   El jurado podrá declarar desierto cualquiera de los premios.

18.   El hecho de participar en el concurso supone aceptar plenamente estas bases.